Saltar ao contido

Modelo de cidade

Obxectivo Estratéxico 2: Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente

2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE A COMPACIDADE, O EQUILIBRIO URBANO E A DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.

Situación actual: Si

Observacións: Plan Xeral de Ordenación Urbana de Tui, aprobado o xoves 24 de marzo de 2011. Fonte: Concello de Tui.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Prevese continuar co desenvolvemento de dito PXOU.

Situación actual:

% Proximidade Alimentos e productos Diarios
Abastecemento alimentos básicos (300m) 44,83%
Mercados municipais (500 m) 20,53%
% Centros educativos
Centros educación Infantil (300 m) 20,26%
Centros educación primaria (300 m) 4,06%
Centros educación secundaria (500 m) 34,29%
% Centros sanitarios
Centros de saúde (500 m) 28,16%
Hospitais (1000 m) 0,00%
% Centros sociais
Centros de servicios sociais comunitarios e centros de día para maiores (500 m) 33,05%
% Centros deportivos
Equipamientos deportivos de usos público (500 m) 43,10%
% Centros culturais
Bibliotecas públicas, museos e outros centros culturais (500 m) 43,10%
% Centros entretemento
Cines, teatros e outros centros de ocio (500 m) 7,14%
% Puntos de recollida selectiva
Puntos de recollida selectiva de residuos (orgánico, papel, vidrio e plástico) (100 m) 22,21%

Observacións: Elaborado según a metodoloxía exposta no documento de Indicadores de seguimento e avaliación da axenda urbana española, con datos de fontes municipais, Google Earth, EIEL e traballo de campo. A georreferenciación da poboación calculase distribuindo a poboación do Concello polo número de viviendas existente (fonte o catastro) atribuíndo asi un número de persoas por vivienda e calculando o centroide de cada vivienda (por no ser posible, neste caso, relacionar o catastro co padrón municipal de habitantes).

Situación prevista e compromisos a 2030: Aumento dun 4% de cada indicador.

Observacións: A día de hoxe non hai accións planteadas con este indicador, de todas formas, outras accións vinculadas a outros obxectivos específicos axudarán á mellora destos indicadores no municipio de Tui.
A tendencia en Tui é de crecemento no casco urbano de máis dun 4%, mientras que nas parroquias a población decrece. Esta concentración de poboación na zona do municipio con máis servizos debería conlevar un incremento do entorno do 4% en cada indicador.

Situación actual: 0 m2

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Situación prevista e compromisos a 2030: 9.056 m2

Observacións: Previsión de rehabilitación de edificios de propiedade municipal para dotar de novos usos para a cidadanía.
Sumatorio de superficies construidas de los siguientes edificios: CAM-FRAM; edificio en Calle Camilo Jose Cela; Edificio de Servicios Sociales detrás del ayuntamiento; Edificio en Pza Inmaculada; Mercado de Abastos y Teatro Principal.

2.3. GARANTIR A CALIDADE E A ACCESIBILIDADE DOS ESPACIOS PÚBLICOS.

Situación actual: Si

Observacións: Plan de Mobilidade Sostible (PMUS) aprobado en Outubro de 2019. En execución, periodo de vixencia 2019-2028. Fuente: Concello de Tui.

Accións asociadas:

  1. Mellora da accesibilidade da cidade histórica dende a área fluvial.
  2. Mellora dos espazos de convivencia das parroquias rurais do municipio.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Será necesario actualizar e revisar.

Situación actual: 0 m2

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas:

  1. Mellora da accsibilidade da cidade histórica dende a área fluvial.
  2. Mellora dos espacios de convicenai das parroquias rurais do municipio.

Situación prevista e compromisos a 2030: 1000 m2

Observacións: Ademais das accións situadas neste obxectivo específico, outras accións destinadas a humanizacións e melloras dos espacios públicos de Tui incidirán na mellora desta cuestión.

Situación actual: 0 m2

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas:

  1. Mellora da accesibilidade da cidade histórica dende a área fluvial.
  2. Mellora dos espazos de convivencia das parroquias rurais do municipio.

Situación prevista e compromisos a 2030: 21.600 m2

Observacións: Ademais das accións situadas neste obxectivo específico, outras accións destinadas a humanizacións e melloras dos espazos públicos de Tui incidirán na mellora en cuestión.

2.5. IMPULSAR A REXENERACIÓN URBANA.

Situación actual: No

Observacións: Plan Rexurbe pendente do Plan de Dinamización. Fonte: Concello de Tui.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión de ter o Plan REXURBE en execución dende o 2023.

Situación actual: 0€

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Situación prevista e compromisos a 2030: 15.532.210€

Observacións: Este dato correspóndese co Programa REXURBE de Tui (actuacións destinadas ao espazo público, equipamento e de carácter social) e é un indicador que non está asociada a ningunha acción do presente Plan de Acción.

Situación actual: 0€

Observacións: Fonte: Concello de Tui

Situación prevista e compromisos a 2030: 7.000.000€

Observacións: Este dato correspóndese co Programa REXURBE de Tui (actuacións destinadas ao espazo público, equipamento e de carácter social) e é un indicador que non está asociada a ningunha acción do presente Plan de Acción.

2.2. GARANTIR A COMPLEXIDADE FUNCIONAL E DIVERSIDADE DE USOS.

Situación actual: Si

Observacións: Plan Xeral de Ordenación Urbana de Tui, aprobado o xoves 24 de marzo de 2011. Fuente: Concello de Tui.

Accións asociadas:

4. Mellora e humanización do eixo conductor entre o casco urbano e a cidade histórica.

  1. Mejora y humanización de los espacios centrales del casco urbano.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión de continuar co desenvolvemento de dito PXOU.

Situación actual: 0 m2

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas:

4. Mellora e humanización do eixo conductor entre o casco urbano e a cidade histórica.

  1. Mejora y humanización de los espacios centrales del casco urbano.

Situación prevista e compromisos a 2030: 19.200 m2.

Observacións: Previsión de desenvolver accións de humanización para a mellora e a readecuación dos usos, para favorecer a proximidade e a diversidade de usos na cidade.

2.4. MELLORAR O MEDIO AMBIENTE URBANO E REDUCIR A CONTAMINACIÓN.

Situación actual: Si

Observacións: Plan de Mobilidade Sostible (PMUS) aprobado en Outubro de 2019. En execución, periodo de vixencia 2019-2028.
Fuente: Concello de Tui.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Será necesario actualizar e revisar.

Situación actual:

Proximidade servicio básico
Z Verdes esparcemento 1000 m (300m) 30,64%
Z Verdes esparcemento 5000 m (500m) 41,76%
Z Verdes esparcemento 1 ha (900m) 63,54%

Observacións: Elaborado segundo a metodoloxía exposta no documento de indicadores de seguimento e avaliación da Axenda Urbana Española, con datos EIEL e traballo de campo. A xeorreferenciación da poboación calcúlase distribuindo a poboación do Concello polo número de vivendas existente (fonte: o catastro) atribuíndo así un número de persoas por vivenda e calculando o centroide de cada vivenda (por non ser posible, neste caso, relacional o catastro co padrón municipal de habitantes).

Situación prevista e compromisos a 2030:

Proximidade servizo básico
Z Verdes esparexemento 1000 m (300m) 30,64%
Z Verdes esparexemento 5000 m (500m) 46,61%
Z Verdes esparexemento 1 ha (900m) 63,54%

Observacións: Non se plantexa accións que incidan directamente en este obxectivo específico, pero outras accións como a destinada á transformación do aparcadoiro central do casco urbano ou o soterramento da vía do tren ao seu paso polo casco urbano transformarán espazos duros en zonas verdes.

Situación actual: 0 m2

Observacións: Fonte: Concello de Tui

Situación prevista e compromisos a 2030: 22.420 m2

Observacións: Superficie dos solos nos que se prevee a realización de accións de recuperación, rehabilitación ou mellora do espazo público no solo urbano.
Sumatorio das superficies nas que se plantexan as accións dedicadas ás humanizacións en todo o municipio (cidade histórica; casco urbano).

2.6. MELLORAR A CALIDADE E A SUSTENTABILIDADE DOS EDIFICIOS.

Situación actual: Non

Accións asociadas: 8.Rehabilitación de espazos degradados para dotar de actividade.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión de realización dun Plan Municipal de Rehabilitación e Usos de Edificios Públicos de titularidade municipal.

Situación actual: Superficie rehabilitada (%): 3,07
Superficie rehabilitada con axudas públicas (%): NON SE DISPOÑEN DE DATOS

Observacións: Fonte: Catastro (superficie total construída de Tui) e Concello de Tui (superficie rehabilitada).
Período de cálculo: 01/07/2021 a 30/06/2022

Accións asociadas: 8.Rehabilitación de espazos degradados para dotar de actividade.

Situación prevista e compromisos a 2030: Superficie rehabilitada (%): 3,22 %
Superficie rehabilitada con axudas públicas (%): 4,44%

Observacións: Este obxectivo a 2030 deriva do gasto previsto en rehabilitación de vivenda no REXURBE de Tui.

Prevese para o período 2023-2030 a rehabilitación de 30 vivendas a unha media de 100m2 cada unha. Polo que se estima para o ano 2030 a súa porcentaxe deste total: 4 vivendas / 400 m2.

En canto á rehabilitación de custo privado, mantense unha proxección de manter as estatísticas actuais de rehabilitación visto o ritmo do mercado da construción en Tui: na contorna das 20 vivendas.

Situación actual:

Vivendas rehabilitadas (% ao ano): 0,29
Vivendas rehabilitadas con axudas públicas (% ao ano): NON SE DISPOÑEN DE DATOS.

Observacións: Fonte: Concello de Tui (vivendas rehabilitadas) e IGE (nº total de vivendas).
Período de cálculo: 01/07/2021 a 30/06/2022

Accións asociadas: 8.Rehabilitación de espazos degradados para dotar de actividade.

Situación prevista e compromisos a 2030:

Vivendas rehabilitadas (% ao ano): 0,33
Vivendas rehabilitadas con axudas públicas (% ao ano): 16,67

Observacións: Este obxectivo a 2030 deriva do gasto previsto en rehabilitación de vivenda no REXURBE de Tui.

Prevese para o período 2023-2030 a rehabilitación de 30 vivendas a unha media de 100m2 cada unha. Polo que se estima para o ano 2030 a súa porcentaxe deste total: 4 vivendas / 400 m2.

En canto á rehabilitación de custo privado, mantense unha proxección de manter as estatísticas actuais de rehabilitación visto o ritmo do mercado da construción en Tui: na contorna das 20 vivendas.