Saltar ao contido

Territorio, paisaxe e biodiversidade

Obxectivo Estratéxico 1: Ordenar o territorio e facer un uso racional del solo, conservarlo e protexelo.

1.1. ORDENAR O SOLO DE MANEIRA COMPATIBLE CO SEU ENTORNO TERRITORIAL

Situación actual: Si

Observacións: Plan Xeral de Ordenación Urbana de Tui, aprobado o xoves 24 de marzo de 2011. Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas: 1.Aproveitamento agrícola en Veigas do Louro.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: O Concello de Tui prevé continuar co desenvolvemento de dito PGOU.

Situación actual: 0,46%

Observacións: Porcentaxe de solo ocupado novo entre a aprobación do PXOM en 211 e o ano 2021.
Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas: 1.Aproveitamento agrícola en Veigas do Louro.

Situación prevista e compromisos a 2030: 2%.

Observacións: Non se plantean accións dentro deste indicador ainda que o crecemento poboacional previsto (en torno a 2000 habitantes) e a consecuente actividade económica podería supoñer o aumento da ocupación do solo no porcentaxe arriba establecido.
No período 2010-2020 a poboación de Tui creceu según unha taxa de crecemiento do 0,10%. Esta taxa foi no solo urbano do municipio ata o 4,34%.
Calculouse unha proxección de poboación a partir dos datos do IGE que establece unha poboación para Tui no 2030 de 19693 habitantes, o que supone un incremento poboacional en torno a 2000 personas.
A partir dos datos aquí expostos considerouse o incremento da porcentaxe de urbanización do solo establecido como obxectivo a 2030.
Un pequeno crecemento de poboación entre 2011 y 2021 (de 17.236 a 17.398 habitantes) supuxo un impacto do 0,46%, o que supon un aumento en ocupación do solo que pode asumir en gran parte o crecemiento da poboción estimado para 2030. É por isto que se establece o obxectivo marcado en 2030.

Situación actual: 0€

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas: 1.Aproveitamento agrícola en Veigas do Louro.

Situación prevista e compromisos a 2030: 50.000€

Observacións: Previstos en accións para o fomento da actividade agrícola, gandeira e desenvolvemento rural sostible no solo preservado da transformación urbanística.
Obtense da estimación das actuacións previstas do fomento da actividade agrícola dende o punto de vista sostible.

1.3. MELLORAR AS INFRAESTRUCTURAS VERDES E AZUIS E VINCULALAS CO CONTEXTO NATURAL.

Situación actual: Non

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas: 3.Renaturalización fluvial do interior do municipio.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión de desenvolver accións que fomenten a conectividade das infraestructuras verdes e azuis co contexto natural.

A mellora das conexións territoriais (Acción 24) unido ás Accións 2 e 3 (Ranaturalización fluvial) deberán permitir a posta en valor e mantemento do patrimonio natural e cultural de todo o rural do municipio.

Situación actual: 0

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas: 3.Renaturalización fluvial do interior do municipio.

Situación prevista e compromisos a 2030: 20.000 m2

Observacións: Previsión de desenvolver accións destinadas a infraestructuras verdes urbanas co fin da súa recuperación, mellora, e interconexión para o seu funcionamento en rede.

Obtense da estimación das actuación previstas na mellora das conexións territoriais e a renaturalización de marxes fluviaís.

1.2. CONSERVAR E MELLORAR O PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL E PROTEXER A PAISAXE.

Situación actual: Non

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas: 2.Renaturalización fluvial do Río Miño a nivel territorial.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión de desenvolver un instrumento para a xestión do patrimonio natural e cultural do municipio de Tui.

Situación actual: 0€

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas: 2.Renaturalización fluvial do Río Miño a nivel territorial.

Situación prevista e compromisos a 2030: 4.100.000 €.

Observacións: Previstos en accións de conservación do patrimonio natural e cultural do municipio.
Obtense da estimación das actuacións previstas na mellora das conexións territoriais e a renaturalización de marxes fluviaís.

Situación actual: 0 m2

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas: 2.Renaturalización fluvial do Río Miño a nivel territorial.

Situación prevista e compromisos a 2030: 21.000 m2.

Observacións: Previsión en accións de mellora ao patrimonio cultural e natural do municipio.
Obtense da estimación das actuacións previstas de renaturalziación de márxenes fluviaís en zonas de Rede Natura (Patrimonio Cultural e Natural).