Saltar ao contido

Política de privacidade

INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

O noso enderezo é: https://axendaurbanatui.gal

Neste apartado poderá ver as diversas políticas de privacidade como INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS, correspondentes a cada un dos tratamentos dos seus datos que o Concello de Tui indica na recollida dos mesmos, sendo en todos eles o mesmo responsable de tratamento e amparándolle os mesmos dereitos que a continuación lle indicamos:

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

Razón Social: Concello de Tui, con CIF : P3605500B
Dirección Postal: Praza do Concello, 1 – 36700 Tui (Pontevedra)
Teléfono: 986603625, Email de contacto: rexistro@tui.gal
Contacto co noso delegado de protección de datos ou DPO: dpo@tui.gal

Que dereitos ten cando nos facilita os seus datos persoais?

Dereito de Acceso: Vostede ten dereito a saber si están a tratarse os seus datos e a recibir esal información por escrito a través do medio solicitado.

Dereito de Rectificación: Vostede ten dereito a solicitar a rectificación dos seus datos si estes fosen inexactos ou incompletos.

Vostede ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos, con todo, deberá ter en conta que o dereito de supresión queda limitado cando exista obrigación legal de retención ou bloqueo dos seus datos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, a protección de terceiros ou por razóns de interese público importante.

Cando o tratamento dos seus datos estea baseado no consentimento ou sexa necesario para a execución dun contrato ou precontrato e efectúese por medios automatizados, Vostede terá dereito á portabilidad dos seus datos, é dicir, a que se lle entreguen en formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, mesmo a remitirllos a un novo responsable.

Poderá dirixir as súas solicitudes a medio dos acenos indicados do Responsable de Tratamento.

Calquera interesado poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cando non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos e a forma de porse en contacto con ela sería dirixir un escrito a Axencia Española de Protección de Datos Persoais en C/Jorge Juan n.º 6, 28001 Madrid ou a través da súa sede electrónica en www.agpd.es.

Con que finalidade trataremos os seus datos persoais?

Tratamento de datos persoais pola xestión da participación do Plan de Acción da Axenda Urbana de Tui.

Por canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos persoais serán conservados durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron, para determinar as posibles responsabilidades nadas do tratamento os datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. A axenda será conservada até dar cumprimento á finalidade e en redes sociais até a revogación do consentimento.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais?

Segundo o art. 6.1, e) do Regulamento xeral de protección de datos, RGPD, Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento. Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Cederemos os seus datos persoais?

Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal.