Saltar ao contido

Participación e gobernanza

Obxectivo Estratéxico 10: Mellora dos instrumentos de intervención e gobernanza

10.1. LOGRAR UN MARCO NORMATIVO E DE PLANEAMENTO ACTUALIZADO, FLEXIBLE E SIMPLIFICADO QUE MELLORE, TAMÉN, A XESTIÓN

Situación actual: Si

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Acciones asociadas: 33.Revisar e actualizar as ordenanzas municipais.

Situación prevista y compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión de que ademáis de que as ordenanzas cumpran co principio de subsidiaridad e, en consiguiente, cumpran coas lexislacións de ámbitos superiores, éstas sean máis sencillas e comprensibles para o cidadán e favorezcan unha maior sencillez á hora da súa tramitación.

Situación actual: Si

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Non se plantexan accións que incidan directamente en este indicador.

10.3. IMPULSAR A CAPACITACIÓN LOCAL E MELLORAR A FINANCIACIÓN

Situación actual: Si

Observacións: Oficina de rehabilitación ARI Tui. Dito ARI está en execución e ten vinculación cos Plans de Vivenda Estatais.O actual ten un período de vixencia de 2022 a 2025
Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) aprobado en Octubre de 2019. En execución: periodo de vixencia 2019-2028.
Plan de Acción Axenda 2030. En fase de aprobación. Periodo de vixencia 2022-2030. Fonte: Concello de Tui.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión de seguir coa execución do ARI de Tui.
Previsión de ter o Plan REXURBE en execución dende o 2023.
Previsión de revisar e actualizar o PMUS.
Será necesario actualizar e revisar a medida que se cumpra a vixencia de cada plan.

Situación actual: Non

Observaciones: Fonte: Concello de Tui.

Situación prevista e compromisos a 2030: Non

Observacións: Esta resposta débese a que moitas das accións desta Axenda Urbana son fundamentalmente financiables por segundas administracións.

10.2. ASEGURAR A PARTICIPACIÓN CIDADÁ, A TRANSPARENCIA E FAVORECER A GOBERNANZA MULTINIVEL

Situación actual: Non

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Acciones asociadas: 34.Creación dun sistema de gobernanza.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión de deseñar e poñer en marcha un sistema de gobernanza en base á participación cidadá.

Situación actual: Si

Observacións: Sistema de Información de Ordenación del Territorio e Urbanismo de Galicia (SIOTUGA) e web do Concello de Tui. Fonte: Concello de Tui.

Acciones asociadas: 34.Creación dun sistema de gobernanza.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Prevese co Sistema de de Información de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia (SIOTUGA) e web do Concello de Tui.

Situación actual: Non

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Acciones asociadas: 34.Creación dun sistema de gobernanza.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión para contar con unha comisión multinivel dentro do novo sistema de gobernanza.

10.4. DESEÑAR E POÑER EN MARCHA CAMPAÑAS DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA URBANA, ASÍ COMO DE INTERCAMBIO E DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN

Situación actual: No

Observaciones: Fonte: Concello de Tui.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Creación, dentro do novo sistema de gobernanza, dun Grupo Interdepartamental da Axenda Urbana (GIAU) que permita formar tanto a traballadores do Concello sobre isto, como para informar a través doutros grupos á cidadanía.

Situación actual: 0

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Situación prevista e compromisos a 2030: Todo o persoal do Concello e representantes políticos.

Observacións: Previsión de que a 2030 todo o persoal do Concello de Tui e representantes políticos reciban formación e sensibilización respecto ás materias incluidas na Axenda Urbana.