Saltar ao contido

Cales son os obxectivos da Axenda Urbana?

Obxectivos

Tanto a Nova Axenda Urbana de Nacións Unidas e a Axenda Urbana para a Unión Europea como a Axenda Urbana Española parten dunha necesaria visión integral do concepto sustentabilidade, abordando de forma simultánea os eidos ambiental, social e económico.

Así, os obxectivos que inclúe a Axenda Urbana Española son amplos e ambiciosos, dando resposta a eses tres grandes ámbitos (ambiental, social e económico). Centrando os obxectivos, os principios e valores características que constitúen a aposta desta Axenda, o seu marco estratéxico pode estruturarse identificando un Decálogo de obxectivos de primeiro nivel, que desprega á súa vez un total de 30 obxectivos específicos. Así mesmo, estes acompáñanse dunhas liñas de actuación que aportan posibles alternativas para incidir en cada un deles.

Os 10 obxectivos de primeiro nivel da Axenda Urbana Española son os seguintes:

Obxectivo 1

Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo

Obxectivo 2

Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente

Obxectivo 3

Previr e reducir os efectos do cambio climático e mellorar a resiliencia

Obxectivo 4

Facer unha xestión sostible dos recursos e favorecer a economía circular

Obxectivo 5

Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible

Obxectivo 6

Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible

Obxectivo 7

Impulsar e favorecer a Economía Urbana

Obxectivo 8

Garantir o acceso á Vivenda

Obxectivo 9

Liderar e fomentar a innovación dixital

Obxectivo 10

Mellorar os instrumentos de intervención e a gobernanza

Que é a Axenda Urbana?

Unha Axenda Urbana é un documento estratéxico, sen carácter normativo, e que trata de abandeirar unha nova visión do urbanismo. Persegue, polo tanto, a consecución de cidades, vilas e pobos sostibles, inclusivos, seguros e resilientes. Concíbese como unha folla de ruta aberta a continuas melloras e reformulacións que implica a todos os axentes, públicos e privados, que interveñen o territorio e buscan un desenvolvemento equitativo, xusto e sostible desde os seus distintos campos de actuación.

A Axenda Urbana de Tui debe dar resposta ás necesidades particulares do noso municipio, pero incluíndo os compromisos adoptados nas Axendas de carácter supramunicipal, que son: